Caring For God's Acre > About Caring for God’s Acre > Projects > Biodiversity Hotspots in Mid Wales

Biodiversity Hotspots in Mid Wales

Funder: Natural Resources Wales
Project Duration- July 2018-November 2019

National Resources Wales LogoBurial grounds in Wales contain lowland meadow habitat and many are the responsibility of local communities to manage. Situated in the heart of communities, these sites can act as islands of high quality habitat and become seed banks for wider habitat restoration.

For further information contact Andrea Gilpin, andrea@cfga.org.uk

However, via our work with many groups over the years, we have identified that this species rich grassland is under threat from a wide diversity of things including:

1) Lack of species data available to appropriately plan management

2) Lack of awareness of the significance of the habitat

3) Mismanagement and loss of biodiversity – particularly due to scrub encroachment

4) Change of ownership and management responsibility

5) Lack of resources (people and money) to bring habitat into better condition and reverse decline

The purpose of this project is to work with 8 churchyards in the Mid Wales Area to:

1) Engage volunteers in grassland surveying via training and support materials

2) Consult and work with each community to find practical solutions and draw up management briefs for each site

3) Identify training needs and deliver training (e.g. managing grassland/scything)

4) Raise the profile of the habitat within the local community to engage volunteers to practically help with management

5) Identify sites that can become seed donors for the local area and those that should be recognised as Local Wildlife Sites

6) Showcase the 8 sites on the CfGA and Church in Wales websites as best practice sites to inspire others (including contact names for site visits/peer support)

For further information click here or contact Andrea Gilpin, andrea@cfga.org.uk

LLECYNNAU PWYSIG I FIOAMRYWIAETH YNG NGHANOLBARTH CYMRU
GWERTH Y PROSIECT; £40,000
CYLLIDWR; CYFOETH NATURIOL CYMRU £18,000
HYD Y PROSIECT- GORFFENNAF 2018-TACHWEDD 2019

Mae safleoedd claddu yng Nghymru’n cynnwys dolydd yr iseldir fel cynefin a chymunedau lleol sy’n gyfrifol am reoli llawer ohonynt. Mae’r safleoedd hyn, sydd wedi’u lleoli yng nghalon y cymunedau, yn gallu gweithredu fel ynysoedd o gynefin o ansawdd uchel a datblygu i fod yn gronfeydd hadau ar gyfer adfer cynefin ehangach.  

Er hynny, drwy ein gwaith ni gyda llawer o grwpiau dros y blynyddoedd, rydym wedi gweld bod y glaswelltir yma sy’n llawn rhywogaethau’n wynebu bygythiad gan amrywiaeth eang o bethau, gan gynnwys y canlynol:

1) Diffyg data am rywogaethau er mwyn cynllunio’r rheolaeth yn briodol

2) Diffyg ymwybyddiaeth o arwyddocâd y cynefin

3) Camreoli a cholli bioamrywiaeth – yn enwedig oherwydd ymlediad prysgwydd

4) Newid perchnogaeth a chyfrifoldeb rheoli

5) Diffyg adnoddau (pobl ac arian) i sicrhau gwell cyflwr ar y cynefin a gwyrdroi dirywiad

Pwrpas y prosiect hwn yw gweithio gydag 8 mynwent yn Ardal Canolbarth Cymru er mwyn gwneud y canlynol:

1) Denu gwirfoddolwyr i arolygu glaswelltiroedd drwy ddeunyddiau hyfforddi a chefnogi

2) Ymgynghori â phob cymuned a gweithio gyda nhw i ddod o hyd i atebion ymarferol a llunio briffiau rheoli ar gyfer pob safle

3) Adnabod anghenion hyfforddi a chyflwyno hyfforddiant (e.e. rheoli glaswelltiroedd/ pladurio)

4) Codi proffil y cynefin yn y gymuned leol i ddenu gwirfoddolwyr i roi help ymarferol gyda rheoli

5) Adnabod safleoedd a all fod yn gyfranwyr hadau ar gyfer yr ardal leol a’r rhai ddylid eu cydnabod fel Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol

6) Dangos yr 8 safle ar wefan CfGA a’r Eglwys yng Nghymru fel safleoedd arfer gorau i ysbrydoli eraill (gan gynnwys enwau cyswllt ar gyfer ymweliadau safle/cefnogi cydweithwyr)

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Andrea Gilpin, andrea@cfga.org.uk