Projects

The Beautiful Burial Ground project
PROJECT VALUE; £999,733
Funder; Hertitage Lottery Fund £586,700
PROJECT DURATION- May 2018 – May 2022

This project will put burial grounds across England and Wales on the map by revealing their hidden heritage and importance to biodiversity. The project will inspire, engage and support interest groups, communities and individuals to learn about, research and survey the natural, built and social heritage of their local burial grounds by:

  • Offering at least 96 training events to budding recorders all over England and Wales in biodiversity, social and built heritage of churchyards, chapel yards and burial grounds
  • Providing opportunities for families, those with mental health issues and those with mobility issues and physical disabilities to be inspired about the heritage contained in burial grounds through at least 83 activities, many in partnership with local and national organisations
  • Collecting and collating data to demonstrate the importance of burial grounds for biodiversity and making that data accessible through the National Biodiversity Network Atlas and the Church Heritage Record/Church in Wales data systems
  • Encouraging communities to value their burial grounds as places that tell us about our social history and as refuges for wildlife through the provision of a variety of resources such as short films, toolkits and pop ups

 

For further information see here or contact Harriet Carty, BBG Project Manager harriet@cfga.org.uk

 

 

 

Biodiversity hotspots in mid wales

 

PROJECT VALUE; £40,000

Funder; natural resources wales £18,000
PROJECT DURATION- July 2018-November 2019

Burial grounds in Wales contain lowland meadow habitat and many are the responsibility of local communities to manage. Situated in the heart of communities, these sites can act as islands of high quality habitat and become seed banks for wider habitat restoration.

 

However, via our work with many groups over the years, we have identified that this species rich grassland is under threat from a wide diversity of things including:

1) Lack of species data available to appropriately plan management

2) Lack of awareness of the significance of the habitat

3) Mismanagement and loss of biodiversity – particularly due to scrub encroachment

4) Change of ownership and management responsibility

5) Lack of resources (people and money) to bring habitat into better condition and reverse decline

 

The purpose of this project is to work with 8 churchyards in the Mid Wales Area to:

1) Engage volunteers in grassland surveying via training and support materials

2) Consult and work with each community to find practical solutions and draw up management briefs for each site

3) Identify training needs and deliver training (e.g. managing grassland/scything)

4) Raise the profile of the habitat within the local community to engage volunteers to practically help with management

5) Identify sites that can become seed donors for the local area and those that should be recognised as Local Wildlife Sites

6) Showcase the 8 sites on the CfGA and Church in Wales websites as best practice sites to inspire others (including contact names for site visits/peer support)

For further information see here or contact Andrea Gilpin, andrea@cfga.org.uk

 

LLECYNNAU PWYSIG I FIOAMRYWIAETH YNG NGHANOLBARTH CYMRU

 

GWERTH Y PROSIECT; £40,000
CYLLIDWR; CYFOETH NATURIOL CYMRU £18,000
HYD Y PROSIECT- GORFFENNAF 2018-TACHWEDD 2019

Mae safleoedd claddu yng Nghymru’n cynnwys dolydd yr iseldir fel cynefin a chymunedau lleol sy’n gyfrifol am reoli llawer ohonynt. Mae’r safleoedd hyn, sydd wedi’u lleoli yng nghalon y cymunedau, yn gallu gweithredu fel ynysoedd o gynefin o ansawdd uchel a datblygu i fod yn gronfeydd hadau ar gyfer adfer cynefin ehangach.                  

Er hynny, drwy ein gwaith ni gyda llawer o grwpiau dros y blynyddoedd, rydym wedi gweld bod y glaswelltir yma sy’n llawn rhywogaethau’n wynebu bygythiad gan amrywiaeth eang o bethau, gan gynnwys y canlynol:

1) Diffyg data am rywogaethau er mwyn cynllunio’r rheolaeth yn briodol

2) Diffyg ymwybyddiaeth o arwyddocâd y cynefin

3) Camreoli a cholli bioamrywiaeth – yn enwedig oherwydd ymlediad prysgwydd

4) Newid perchnogaeth a chyfrifoldeb rheoli

5) Diffyg adnoddau (pobl ac arian) i sicrhau gwell cyflwr ar y cynefin a gwyrdroi dirywiad

Pwrpas y prosiect hwn yw gweithio gydag 8 mynwent yn Ardal Canolbarth Cymru er mwyn gwneud y canlynol:

1) Denu gwirfoddolwyr i arolygu glaswelltiroedd drwy ddeunyddiau hyfforddi a chefnogi

2) Ymgynghori â phob cymuned a gweithio gyda nhw i ddod o hyd i atebion ymarferol a llunio briffiau rheoli ar gyfer pob safle

3) Adnabod anghenion hyfforddi a chyflwyno hyfforddiant (e.e. rheoli glaswelltiroedd/ pladurio)

4) Codi proffil y cynefin yn y gymuned leol i ddenu gwirfoddolwyr i roi help ymarferol gyda rheoli

5) Adnabod safleoedd a all fod yn gyfranwyr hadau ar gyfer yr ardal leol a’r rhai ddylid eu cydnabod fel Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol

6) Dangos yr 8 safle ar wefan CfGA a’r Eglwys yng Nghymru fel safleoedd arfer gorau i ysbrydoli eraill (gan gynnwys enwau cyswllt ar gyfer ymweliadau safle/cefnogi cydweithwyr)

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Andrea Gilpin, andrea@cfga.org.uk