Welsh Burial Grounds for Wildlife

Safleoedd Claddu Cymru ar gyfer Bywyd Gwyllt

Funder: The Prince of Wales’s Charitable Fund
Project duration; December 2019 to December 2022

Prince of wales's Charitable Fund

‘Welsh Burial Grounds for Wildlife’ has given burial ground managers significant opportunities for learning and improving skill sets. Through this project, we now have a comprehensive set of bespoke learning materials (Welsh & English language), aimed at those who manage burial grounds, focusing on biodiversity and connecting people with nature. These include: How to Guides (Lichens, Ancient & Veteran Trees, Flower Rich Meadow, Amphibian & Reptiles), Mini films (Using the Botanical Companion, Grassland & i-naturalist, Lichens 1 & 2, Find a Beautiful Burial Ground Near You, Yew Trees with Chris Baines, Amphibian & Reptiles with Chris Baines, Volunteer Tree Survey and Membership Promotion) & a Wales-wide leaflet on Burial Ground Biodiversity.

Our project has also enabled us to engage with over 500 burial ground managers throughout Wales, producing biodiversity gains in burial grounds as well as connecting people with nature. Examples include:

· ‘Hub’ training at St Asaph and at Abergavenny

· Attending a Diocese ‘Eco-fest’

· Providing a series of webinars (in total reaching 188 Welsh attendees)

· Increasing biological recording in burial grounds throughout Wales (we now have in excess of over 8,500 biological records from Welsh burial grounds)

· Delivering Beautiful Burial Ground talks in Wales (215 attendees in total)

In addition to the above, through this project we were also able to increase our Membership by 193% over the period of our project.

Safleoedd Claddu Cymru ar gyfer Bywyd Gwyllt

Cyllidwr: Cronfa Elusennol Tywysog Cymru

Hyd y prosiect; Rhagfyr 2019 – Rhagfyr 2022

Mae ‘Safleoedd Claddu Cymru ar gyfer Bywyd Gwyllt’ wedi rhoi cyfleoedd sylweddol i reolwyr safleoedd claddu ddysgu a gwella cyfresi o sgiliau. Drwy’r prosiect hwn, mae gennym ni bellach gyfres gynhwysfawr o ddeunyddiau dysgu pwrpasol (Cymraeg a Saesneg) ar gyfer pawb sy’n rheoli safleoedd claddu, gan ganolbwyntio ar fioamrywiaeth a chysylltu pobl â byd natur. Mae’r rhain yn cynnwys: Canllawiau Sut I (Cennau, Coed Hynafol a Feteran, Dolydd Llawn Blodau Gwyllt, Amffibiaid ac Ymlusgiaid), Ffilmiau Byrion (Defnyddio’r Cydymaith Botanegol, Glaswelltir ac i-naturalist, Cennau 1 a 2, Dod o Hyd i Safle Claddu Hardd yn Eich Ardal Chi, Coed Yw gyda Chris Baines, Amffibiaid ac Ymlusgiaid gyda Chris Baines, Arolwg Coed Gwirfoddol a Hyrwyddo Aelodaeth) ac ar gyfer Cymru gyfan taflen ar Fioamrywiaeth Safle Claddu.

Mae ein prosiect ni hefyd wedi ein galluogi i ymgysylltu â mwy na 500 o reolwyr safleoedd claddu ledled Cymru, gan greu budd i fioamrywiaeth mewn safleoedd claddu yn ogystal â chysylltu pobl â natur. Mae’r enghreifftiau yn cynnwys:

· Hyfforddiant ‘Hwb’ yn Llanelwy ac yn y Fenni

· Mynychu ‘Eco-fest’ Esgobaeth

· Darparu cyfres o weminarau (gan gyrraedd cyfanswm o 188 o fynychwyr o Gymru)

· Cynyddu cofnodion biolegol mewn safleoedd claddu ledled Cymru (mae gennym ni bellach fwy nag 8,500 o gofnodion biolegol o safleoedd claddu yng Nghymru)

· Cyflwyno sgyrsiau Safleoedd Claddu Hardd yng Nghymru (cyfanswm o 215 yn bresennol) Yn ogystal â’r uchod, drwy’r prosiect hwn llwyddwyd hefyd i gynyddu ein Haelodaeth 193% dros gyfnod ein pro

Skip to content